Tieto­suoja­seloste - Kameravalvonta

Päivitetty 10.7.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme kameravalvonnasta saatuja henkilötietoja. Kameravalvontaa järjestetään Vapauden toimistolla.


1. Yhteystietomme

Yhtiö: Vapaus Bikes Finland Oy
Y-tunnus: 2879502-8

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa
Vapaus Bikes Finland Oy:n tietosuojavastaava Kasper Hannula
Vilhovuorenkatu 11 C, 00500 Helsinki
kasper@vapaus.io

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten noudattamista.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
p. 029 566 6777
tietosuoja@om.fi


2. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet​

Yhtiön toimi- ja liiketiloihin on asennettu laitteita kameravalvonnan suorittamiseksi. Kameravalvonnan keinoin kuvataan ja tallennetaan kuva- ja henkilötietoa henkilöistä, jotka liikkuvat kameravalvonnan piiriin kuuluvalla alueella. Alueella tapahtuvasta kameravalvonnasta kerrotaan tarroilla.

Käsittelemme henkilötietoja Vapaus Bikes Finland Oy:n lakisääteisten velvoitteiden ja oikeuksien sekä pakottavien tarkoitusten täyttämiseksi yhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaamiseksi, työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden tietojen ja omaisuuden suojaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös väärinkäyttötapausten selvittämiseksi, virhehälytysten selvittämiseksi sekä tiloissa liikkuvien henkilöiden yksilöimiseen ja tunnistamiseen. Tietoja voidaan käyttää apuna myös asennus- ja huoltotöissä.

3. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa esihenkilöille, ulkopuolisille yhteyshenkilöille ja viranomaisille (esim. poliisi) lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan siirtää Vapauden puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu tietosuojaselosteen ja tietosuojalausunnon mukaisesti.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirrettäisiin EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle, varmistamme sopimuksin, jotka perustuvat tietosuojaa koskeviin Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

​​

4. Säilytysaika

Vapaus ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten vuoksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta.

Lähtökohtaisesti videotallenteita säilytetään noin kuukausi. Mikäli tallennetta tarvitaan edellä kerrottuihin tarkoituksiin tai muihin, kuten vaateiden käsittelyyn, riidanratkaisuun tai rikosepäilyyn johtuvasta syystä pidempi aika, säilytetään niitä niin kauan kuin tällainen yksilöity tarve sitä edellyttää.


5. Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin:

Sinulla on Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin sekä saada niistä tietoa. Asiakkailla ja Käyttäjillä on mahdollisuus tarkastella tiettyjä Asiakas- ja Käyttäjätietoja käyttäjätilinsä kautta. Sinulla on oikeus pyytää meiltä kopio henkilötiedoistasi.

Oikeus peruuttaa suostumus:

Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palvelua. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Sinulla on Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä. Asiakkaat ja/tai Käyttäjät voivat korjata tai päivittää joitakin heitä koskevia henkilötietojaan käyttäjätilinsä kautta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista:

Voit Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa:

Voit Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palvelumme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuutemme täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluamme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä:

Voit Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi on käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Sinulla on Asiakkaana ja/tai Käyttäjänä oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen:

Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Asiakkaan ja/tai Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.


6. Tietoturvallisuus

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, vikasietoisuuden ja palautettavuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.


Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden ja/tai Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja/tai Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista. Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle tehdään kuitenkin viimeistään lainsäädännön edellyttämän 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmenemisestä, kun loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille tai vapauksille.Yhteystiedot

TYÖNTEKIJÖILLE

Verkkokauppatilaukset Vapaus-sovelluksessa.

Live Chat Ma-Pe 10:00 - 16:00
Avaa yhteydenottolomake
Sähköposti: bikes@vapaus.io


Verkkosivujemme väsymätön Pupu-Botti palvelee iltaisin ja viikonloppuisin.

Lähetä viesti

TYÖNANTAJILLE

Avaa yhteydenottolomake

Laskutusasiat: admin@vapaus.io

Vapaus pyöräKESKUS

Precycled -koeajot Pyöräkeskuksessa. Lue lisää.